ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

  

01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Ο πάροχος/διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας συνιστά οργανισμό, που διευκολύνει την αναφορά/καταγγελία (πιθανών) υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων. Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται από τον φορέα με την ονομασία “Γραμμή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων 1109” (εφεξής “Γραμμη 1109” ή “εμείς”, “εμάς”). Περαιτέρω πληροφορίες για τον φορέα μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@1109.gr. 

 

02 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Με τον όρο “Αξιώσεις” νοούνται τυχόν: παράπονα, καταγγελίες, ισχυρισμοί, απαιτήσεις, ευθύνες, χρέη, ζημίες, υποχρεώσεις, υποσχέσεις, ηθικές βλάβες, τραυματισμοί, αποζημίωση, προμήθειες, διαφέρον, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εξόδων δικηγορικής αμοιβής), μηνύσεις, αγωγές (βάσει νόμου, δικαστικά ή άλλως), δικαιώματα και προνόμια, αιτίες αγωγών - συμπεριλαμβανομένων - χωρίς περιοριστική απαρίθμηση - αθέτησης σύμβασης, παραβίασης σιωπηρής σύμβασης, παραβίασης καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών, υπόσχεσης, αμέλειας, απάτης, εξ αμελείας ψευδούς δήλωσης, εξ αμελείας ή εκ προθέσεως παρέμβασης σε σύμβαση ή οικονομική ωφέλεια, εγγύησης αποζημίωσης, καταστατικού ή βάσει νόμου αθέμιτου ανταγωνισμού, παραβίασης απορρήτου, και οιασδήποτε άλλης ζημίας ανεξαρτήτως της φύσεως, του είδους και περιγραφής της, βάσει νόμου, δικαστικά ή άλλως, και ανεξάρτητα από το εάν είναι γνωστή ή εξακριβωμένη. 

Με τον όρο “Ζημίες” νοούνται οι τυχόν απώλειες ή ζημίες που περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: χρήματα, υπεραξία, φήμη, κέρδη ή άλλες άυλες ζημίες ή άλλες ειδικές, έμμεσες, τιμωρητικές ή επακόλουθες ζημίες. 

Με τον όρο “Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας” νοούνται τα εμπορικά σήματα, δικαιώματα σε κατάθεση άυλων περιουσιακών στοιχείων ή σε αγωγές για, δικαιώματα σε διακριτικούς τίτλους, ιστοσελίδες, ονόματα ιστοτόπων, λογότυπα, τέχνη, σλόγκαν, τεχνογνωσία, τεχνικές πληροφορίες, εμπορικά μυστικά, διαδικασίες, δικαιώματα σχεδιασμού (καταχωρημένα ή μη), υποδείγματα χρησιμότητας, πνευματικά δικαιώματα (όπως ενδεικτικά δικαιώματα λογισμικού υπολογιστή και σχετικού προπαρασκευαστικού ή σχεδιαστικού υλικού), δικαιώματα τοπογραφίας ημιαγωγών, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων και κάθε δικαίωμα ή μορφή προστασίας παρόμοιας φύσης ή ισοδύναμου αποτελέσματος οπουδήποτε παγκοσμίως, σε κάθε περίπτωση είτε είναι καταχωρημένη ή όχι και περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις ή δικαιώματα υποβολής αίτησης - είτε αιτήσεις ανανέωσης ή επέκτασης - για τέτοια δικαιώματα. 

Με τον όρο “Πολιτική Απορρήτου” νοείται η πολιτική απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας, την οποία μπορείτε να βρείτε στο τέλος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, και η οποία ενδέχεται κατά διαστήματα να ενημερώνεται. 

Με τον όρο “Συνδεδεμένες Οντότητες” νοούνται οι τυχόν θυγατρικές, συνδεδεμένες ή μητρικές εταιρείες, τμήματα και παραρτήματα, επαγγελματικές εταιρείες, μέλη, συνεργάτες, ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμοι εταίροι, στελέχοι, διευθυντές, μέτοχοι, μέλη Δ.Σ., εργαζόμενοι, υπεύθυνοι, συνεργάτες, εργοδότες, προϊστάμενοι, ανεξάρτητοι εργολάβοι, διαχειριστές, πράκτορες, εμπειρογνώμονες, νόμιμοι αντιπρόσωποι και δικηγόροι, αντιπρόσωποι για εισπράξεις, λοιποί πράκτορες, αντιπρόσωποι, ασφαλιστές, καταπιστεύματα, καταπιστευματοδόχοι, δωρεοδόχοι, εκτελεστές, κοινοπραξίες, κληρονόμοι, προκάτοχοι και ειδικοί διάδοχοι.

Με τον όρο “Υπηρεσίες” νοούνται όλες οι σελίδες, εργαλεία και υπηρεσίες που διατίθενται στη παρούσα ιστοσελίδα. 

Με τον όρο “Σελίδα” νοείται η παρούσα ιστοσελίδα. 

Με τον όρο “Όροι και Προϋποθέσεις” νοούνται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις της Γραμμής 1109, όπως ορίζονται εδώ και οι οποίοι συνιστούν νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Γραμμή 1109. 

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν κάνετε χρήση των Υπηρεσιών μας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και με τις πολιτικές που περιλαμβάνουν κατά την πρόσβαση ή την χρήση των Υπηρεσιών μας. 

Στην προσπάθεια μας να διατηρήσουμε τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές στην Σελίδα μας, διατηρούμε κάθε δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων, ανά πάσα στιγμή όπως κρίνουμε σκόπιμο, χωρίς προγενέστερη (προ)ειδοποίηση σας. 

 

03 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Οιαδήποτε πληροφορία στην Σελίδα μας, παρέχεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η Γραμμή 1109 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία διατίθεται στην παρούσα Σελίδα χωρίς προγενέστερη (προ)ειδοποίηση. Ενδέχεται να περιορίσουμε ή αναστείλουμε την πρόσβαση στην Σελίδα μας στην περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, άλλων εγγράφων σχετιζόμενων με τους παρόντες ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου. Η Γραμμή 1109 ουδέν υπόσχεται σχετικά με την καταλληλότητα της παρούσας Σελίδας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πλην της παροχής γενικών πληροφοριών και διευκόλυνσης καταγγελιών για υποθέσεις (πιθανής) εμπορίας ανθρώπων. Σημειωτέον ότι η Σελίδα και οι Υπηρεσίες της δεν προορίζονται για άλλον σκοπό. 

Λάβετε δε υπόψη ότι φέρετε αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ενδεχόμενο κόστος ή δαπάνη προκύψει σε σχέση με την χρήση της παρούσας Σελίδας από εσάς. Με την χρήση της παρούσας Σελίδας συμφωνείτε: 

 1. Να ΜΗΝ παραβιάσετε ή παρακάμψετε οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, τα δικαιώματα τρίτων ή τα συστήματά μας, τις πολιτικές μας, τους προσδιορισμούς της κατάστασης του λογαριασμού σας 
 2. Να ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, εάν δεν μπορείτε να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες (π.χ. Εάν είστε νεότερος/η από 18 έτη), ή έχει ανασταλεί προσωρινά ή αορίστως η χρήση της Σελίδας και των Υπηρεσιών μας από εσάς. 
 3. Να ΜΗΝ αναρτήσετε εσφαλμένο, ανακριβές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο. 
 4. Να ΜΗΝ πράξετε οτιδήποτε ενδέχεται να υπονομεύσει τα συστήματα ανατροφοδότησης ή αξιολογήσεων μας. 
 5. Να ΜΗΝ διανέμετε ιούς ή άλλες τεχνολογίες, που ενδέχεται να βλάψουν την Γραμμή 1109 ή τα συμφέροντα ή την περιουσία των χρηστών της Σελίδας. 
 6. Να ΜΗΝ εμπορευματοποιήσετε οιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας ή οποιαδήποτε πληροφορία ή λογισμικό σχετίζεται με τις Υπηρεσίες μας. 
 7. Να ΜΗΝ συλλέξετε, με οποιονδήποτε τρόπο, πληροφορίες για τους χρήστες της Σελίδας μας. 8. Να ΜΗΝ παρακάμψετε οποιοδήποτε τεχνικό μέτρο χρησιμοποιούμε για την παροχή των Υπηρεσιών μας.

 

04 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 

Σε ορισμένες Υπηρεσίες της Σελίδας, επιτρέπεται να αναρτήσετε πληροφορίες. Αναρτώντας τέτοιες πληροφορίες μας εξουσιοδοτείτε ρητά και συναινείτε στην επεξεργασία τέτοιων πληροφοριών στην Σελίδα μας. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι με την ανάρτηση τέτοιων δεδομένων στην Σελίδα μας, εκχωρείτε την άδεια σας να χρησιμοποιήσουμε, τροποποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας υπό τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που τίθενται στην Πολιτική Απορρήτου μας. 

Απαιτούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικο αναρτηθεί στην Σελίδα μας, να μην είναι συκοφαντικό, προσβλητικό, ανάρμοστο ή παράνομο. Η Γραμμή 1109 δεν φέρει ευθύνη για υλικό που εσείς ή τρίτος έχετε αναρτήσει στην Σελίδα μας. Κατά την χρήση της Σελίδα μας, εάν εντοπίσετε συκοφαντικό, προσβλητικό, ανάρμοστο ή παράνομο περιεχόμενο, παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε στο: info@1109.gr

 

05 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Η Σελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές για ιστοσελίδες που διαχειρίζονται άλλοι οργανισμοί. Τυχόν τέτοιοι σύνδεσμοι ή αναφορές παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνσή σας. Δεν ασκούμε έλεγχο ούτε φέρουμε οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών. Η συμπερίληψη τέτοιων συνδέσμων ή αναφορών τρίτων ιστοσελίδων στην Σελίδα μας, δεν συνεπάγεται καμία έγκριση υλικού τέτοιων ιστοσελίδων ή οποιαδήποτε σύνδεση με τους διαχειριστές των σελίδων αυτών. Φέρετε δε ευθύνη για την εκτίμηση της ακρίβειας και πληρότητας οποιασδήποτε πληροφορίας συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων, καθώς και για την αξία και ακεραιότητα των τυχόν παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τους. 

Η χρήση από εσάς ιστοσελίδων τρίτων μερών, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση από συνδέσμους στη Σελίδα μας, ενδέχεται να διέπονται από αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις των ιστοσελίδων τρίτων μερών. 

 

06 ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ COOKIES 

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα. Για να μάθετε περισσότερα ως προς τον τρόπο που αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, καθώς και για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies στην Σελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας. 

 

07 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ 

Μπορείτε να δημιουργείτε συνδέσμους για την Σελίδα μας, εφόσον γίνεται κατά τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν ζημιώνετε ή εκμεταλλεύεστε την φήμη μας. Επίσης, απαγορεύεται να δημοσιεύσετε σύνδεσμο κατά τρόπο που να προτείνει συνεργασία, έγκριση ή προώθηση εκ μέρους μας, χωρίς να υφίσταται τέτοια. Απαγορεύεται να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιαδήποτε ιστοσελίδα που δεν ανήκει σε εμάς. Η Σελίδα μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου μας πλην της αρχικής σελίδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 

 

08 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

Η Σελίδα καθώς και όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που περιέχει ανήκουν στην Γραμμή 1109 ή σε συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κανένα μέρος της παρούσας Σελίδας δεν μπορεί αναπαραχθεί, επαναχρησιμοποιηθεί, (ανα)μεταδοθεί, αναπροσαρμοστεί, δημοσιευτεί, ή διανεμηθεί για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, εκτός κι αν ρητά επιτρέπεται υπό το φως της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλα τα ονόματα, λογότυπα και εμπορικά σήματα ανήκουν στην Γραμμή 1109, σε συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες ή σε τρίτους που έχουν συνεισφέρει στον παρόντα ιστότοπο. Κανένα σημείο του ιστότοπου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ή διανομής οποιουδήποτε ονόματος, λογοτύπου, ή εμπορικών σημάτων, χωρίς την ρητή συμφωνία της Γραμμής 1109 ή των σχετικών τρίτων μερών. 

Η αδυναμία συμμόρφωσης με τους ως άνω αναφερόμενους όρους θα έχει ως αποτέλεσμα να απωλέσετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε την Σελίδα μας, ως αποτέλεσμα της άμεσης παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

 

09 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Προσπαθούμε να διατηρούμε τις Υπηρεσίες μας ασφαλείς, και λειτουργικές, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να εγγυηθούμε, πάντοτε, την απρόσκοπτη λειτουργία ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Το Υλικό που αναρτάται σε αυτήν, παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση, όρους ή διαβεβαιώσεις αναφορικά με την ακρίβειά του. Στον μέγιστο επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία βαθμό, η Γραμμή 1109 αποποιείται όλων των ευθυνών για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση βλάβη ή ζημία, που μπορεί να προκληθεί από την χρήση της Σελίδας, ή λόγω στήριξής σας σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια περιλαμβάνεται σε αυτήν ή παραλήφθηκε από την Σελίδα. 

Στον μέγιστο επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία βαθμό, εμείς καθώς και οποιοσδήποτε προμηθευτής και διαφημιστής του ιστοτόπου, αποκλείουμε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, όλες τις ρητά εκπεφρασμένες ή έμμεσες διαβεβαιώσεις όρων και προϋποθέσεων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, και μη παραβίασης, καθώς και προϋποθέσεων, διαβεβαιώσεων και άλλων όρων, που θα μπορούσαν άλλως να υπονοούνται από το καταστατικό, τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου, ή δικαστικά. Σημείωση: ότι η παρούσα Σελίδα παρέχεται ως έχει. 

Επιπλέον, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία, η Γραμμή 1109 και οι Συνδεδεμένες με αυτήν Οντότητες, δεν ευθύνονται, και συμφωνείτε να μην εγείρετε αξιώσεις για ζημίες ή βλάβες ή λοιπές απαιτήσεις - είτε εναντίον μας είτε κατά των Συνδεδεμένων με εμάς Οντοτήτων - οι οποίες ενδέχεται να ανακύπτουν άμεσα ή έμμεσα από: 

 1. Την χρήση ή την αδυναμία χρήσης από εσάς των Υπηρεσιών μας 
 2. Καθυστερήσεις ή διακοπές κατά την χρήση των Υπηρεσιών μας 
 3. Ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά που προέκυψαν από την πρόσβαση, σύνδεση με, ή τις Υπηρεσίες μας 
 4. Δυσλειτουργίες, σφάλματα, λάθη, ή άλλες ανακρίβειες οιουδήποτε είδους στις Υπηρεσίες μας 5. Βλάβες στην συσκευή υλικού σας από την χρήση της Σελίδας μας ή άλλης ιστοσελίδας ή Υπηρεσιών 
 5. Την αναστολή ή άλλη ενέργεια αναφορικά με τον λογαριασμό σας ή με παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων 

Κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποποίηση εγγυήσεων και περιορισμένης ευθύνης, επομένως ενδέχεται ο παρών όρος να μην εφαρμόζεται εάν κατοικείτε σε τέτοια δικαιοδοσία. 

Ορισμένα σημεία της Σελίδας μας ενδέχεται να επιτρέπουν οντότητες ή άτομα, τα οποία δεν είναι υπάλληλοι, πράκτορες ή αντιπρόσωποι της Γραμμής 1109 (“Λοιπές Αναρτήσεις - εκτός Γραμμής 1109”) να αναρτήσουν έγγραφο ή ψηφιακό περιεχόμενο. Αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνης για το

περιεχόμενο αυτών των Λοιπών Αναρτήσεων - εκτός της Γραμμής 1109, και διατηρούμε το δικαίωμα αφαίρεσης, οποτεδήποτε, του περιεχομένου αυτού ή των σχετικών σελίδων, για οποιονδήποτε λόγο και κατ’ αποκλειστική επιλογή και απόφαση μας. 

 

10 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά μεταξύ ενός ή περισσότερων χρηστών και της Γραμμής 1109 ή άλλης συνδεδεμένης με αυτήν οντότητας, δηλώνετε ότι παραιτείστε από όλες τις αξιώσεις από βλάβη ή ζημία καθώς και από άλλες απαιτήσεις (πραγματικές ή επακόλουθες), οποιασδήποτε φύσεως και είδους, γνωστές ή άγνωστες, που προκύπτουν ή σχετίζονται με οιαδήποτε ανακύπτουσα διαφορά. Με τη δήλωση αυτή παραίτησης, αποποιείστε κάθε προστασίας (καταστατικής ή άλλης), που διαφορετικά θα περιόριζε την κάλυψη της παρούσας δήλωσης, ώστε να περιλαμβάνονται μόνο εκείνες τις αξιώσεις που ενδέχεται να γνωρίζετε ή πιστεύετε ότι υφίστανται υπέρ σας κατά τον χρόνο συμφωνίας με την παρούσα δήλωση. 

 

11 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 

Συμφωνείτε να μην πράξετε ο,τιδήποτε σε σχέση με την παρούσα Σελίδα, που ενδέχεται να μας επιφέρει ευθύνες. Επιπλέον, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να διατηρήσετε αβλαβείς εμάς και τις συνδεδεμένες με εμάς οντότητες, από οιαδήποτε ζημία ή αξίωση, όπως ενδεικτικά από δικαστικά έξοδα τρίτων μερών που ενδέχεται να σχετίζονται με παραβίαση από εσάς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, την λανθασμένη χρήση των Υπηρεσιών μας ή την παραβίαση από εσάς οιασδήποτε νομοθετικής διάταξης ή δικαιώματος τρίτου. 

 

12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η χρήση της παρούσας Σελίδας, διέπονται από τη Ελληνική Νομοθεσία. 

 

13 ΡΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 

Πέραν των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά, σέ περίπτωση πού ένας ή περισσότεροι των παρόντων όρων είναι άκυροι γιά οποιονδήποτε λόγο, τούτο δεν θίγει την ισχύ τού περιεχομένου των λοιπών διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων. Κατά δε την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να ορίσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. 

Οι ακόλουθοι όροι έχουν ισχύ πέραν οποιασδήποτε ακύρωσης των λοιπών Όρων και Προϋποθέσεων: Όλες οι διατάξεις και προβλέψεις που σχετίζονται με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τη Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμό Ευθύνης, τη Ρήτρα Σωτηρίας και οιαδήποτε άλλη διάταξη, που εξ ορισμού ή λόγω των επιπτώσεων που επιφέρει, εξακολουθεί να ισχύει. 

 

14 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Η αδυναμία μας να ενεργήσουμε έναντι κάποιας παραβίασης εκ μέρους σας ή εκ μέρους άλλων, δεν συνεπάγεται παραίτησή μας από το δικαίωμά μας να δράσουμε έναντι άλλης επακόλουθης ή παρόμοιας παραβίασης. Δεν εγγυόμαστε ότι θα λάβουμε μέτρα έναντι κάθε παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

15 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν αποσκοπούν στην δημιουργία οιασδήποτε συνεργασίας, κοινοπραξίας, εργασιακής σχέσης ή σχέσης δικαιόχρησης (franchise). 

 

16 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ 1109 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, η Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οι λοιπές πολιτικές που αναφέρονται εδώ, διέπουν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Γραμμή 1109 και υπερισχύουν έναντι οιασδήποτε προγενέστερης συμφωνίας των μερών. 

 

17 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για την παροχή διευκρινίσεων ή για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με την Γραμμή 1109, την Σελίδα της, τις Υπηρεσίες της καθώς και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. 

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@1109.gr.